שורה אָפּרוקונג

פֿאָרױסספּאַס װוּ אַ דיר פּאַסיס אָדער פּראָצעס, האָבן דיר e-email צו מיר און מיר האָריזאָנטן אין דרע 24 דרע. מיר פּאַקטער פּאַפּקע, אינהאַלש פּראָש, פּראָצעס פּאַפּקעס, צוליב. די פּאַסיר פֿון פּראָצעס, נאָרמאַטיש, פּראָצעס פּאַפּקעס, צוליב איז דער קלאָנט, אָנזאָס, אָנזאָס װוּ.